Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu
PLASMET Czechowicz spółka jawna
wer. 1 z dn. 03.04.2018

 1. AKCEPTACJA – Dostawca zapoznał się z treścią niniejszych warunków i uznaje ich treść. Akceptacja złożonego zamówienie równoznaczna jest z akceptacją Ogólnych Warunków Zakupu (OWZ).
  Niniejsze warunki stanowią integralną część zamówienia.
 1. ZAMÓWIENIA – zostaną przekazane do realizacji w formie elektronicznej lub papierowej.
  Wymagane jest potwierdzenie złożonego zamówienie. Brak potwierdzenia w przeciągu 7 dni traktowane jest jako przyjęcie zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń i akceptacji OWZ.
 1. TERMIN I DOSTAWA – wszystkie dostawy będą realizowane w terminach i ilościach zgodnie ze złożonym zamówieniem lub harmonogramem dostaw.
  W zależności od warunków dostawy, umowę uważa się za wykonaną z chwilą dostarczenia towaru bez wad do magazynu firmy PLASMET, bądź po odbiorze z magazynu sprzedającego.
 1. OPAKOWANIA – zamawiany towar należy zapakować w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem stosownie do właściwości zamawianego materiału.
  Oopakowanie zbiorcze fakturowane sprzedający ma obowiązek odkupić.JAKOŚĆ I KONTROLA – dostawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów i norm jakościowych określonych w zamówieniu. Do każdej dostawy, sprzedający dołącza atest materiałowy lub świadectwo jakości stwierdzające zgodność dostarczonego towaru lub usługi z odpowiednimi normami lub warunkami technicznymi, określonymi w zamówieniu.
  W razie potrzeby PLASMET zastrzega sobie możliwość dokonanie odbioru jakościowego zamawianego towaru w siedzibie dostawcy.
  PLASMET zastrzega sobie prawo przeprowadzenia auditu u dostawcy w celu oceny jego zdolności jakościowej.
 1. BRAKI JAKOŚCIOWE – Dostawca gwarantuje, że dostarczony materiał lub usługa jest wolna od wad i zgodna ze wszelkimi specyfikacjami dostarczonymi przez PLASMET.
  O wszelkich brakach jakościowych będących przedmiotem zamówienia zamawiający zobowiązuje się poinformować niezwłocznie dostawcę.
  Zgłoszoną reklamację dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć w możliwie najkrótszym terminie nie dłuższym niż 30 dni i zawiadomić o wyniku PLASMET.
  Zamawiający ma prawo do zwrotu całej partii towaru lub usługi, w której zostały wykryte niezgodności. W celu zapewnienia ciągłości dostaw, dostawca zobowiązuje się do wymiany niezgodnych towarów lub usług na wolne od wad niezwłocznie, a w razie potrzeby dostarczenia nowej partii towaru na własny koszt. W razie zaistniałej potrzeby dostawca zobowiązuje się do dokonania selekcji niezgodnych wyrobów lub usług na własny koszt, a w razie niedotrzymania terminu wyznaczonego przez PLASMET, PLASMET dokona selekcji na koszt dostawcy wg aktualnie obowiązujących stawek w firmie PLASMET.
 1. ZGODNOŚĆ – dostawca zapewnia zgodność materiałów lub usług z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami w zakresie jakości, ochrony środowiska, oraz BHP w kraju dostawcy i odbiorcy i użytkownika (o ile został zdefiniowany)
 2. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH – strony zobowiązują się zachować w tajemnicy i nie przekazywać ani nie ujawniać bez pisemnej zgody drugiej strony jakichkolwiek informacji uzyskanych w czasie trwania umowy.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE – niniejsze warunki stosuje się w odniesieniu do wszystkich zamówień, których przedmiotem jest nabycie towaru lub usługi.
 4. JEŻELI NIE UZGODNIONO inaczej, stosuje się OWZ w aktualnie obowiązującej wersji dostępnej na stronie PLASMET Czechowicz sp. j. pod adresem http://www.plasmet.com.pl.
 5. JEŻELI STRONY nie ustaliły inaczej kwestie sporne nie zawarte w OWZ będą regulowane przepisami prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego w Sądzie Arbitrażowym przy Słupskiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 19.
 6. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU – są sporządzone w języku polskim, angielskim i niemieckim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami, polska wersja będzie nadrzędną. Wersja angielska i niemiecka będzie brana pod uwagę tylko dla celów tłumaczenia.
 7. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU wchodzą w życie z dniem 03.04.2018r.