Polityka firmy

POLITYKA JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, BHP
I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Nadrzędnym celem Polityki firmy PLASMET jest utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku firm przodujących w produkcji
podzespołów i detali z metalu dla przemysłu motoryzacyjnego, przy ciągłym dążeniu do pełnej satysfakcji Klientów,
równoczesnej trosce o ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwo pracowników oraz dbaniu o bezpieczeństwo
przetwarzanych informacji związanych z wytwarzanymi wyrobami.

Polityka ta urzeczywistniana jest przez realizację następujących celów strategicznych:
1. zaspokajanie wszystkich potrzeb i oczekiwań, w tym specyficznych wymagań naszych Klientów oraz innych stron
zainteresowanych,
2. stałe doskonalenie procesów i jakości wyrobów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów oraz dbałości o środowisko
naturalne i zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
3. prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i innymi wymaganiami dotyczącymi: aspektów
środowiskowych firmy, produkowanych wyrobów, stosowanych zasobów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
bezpieczeństwa informacji związanych z realizowanymi procesami biznesowymi,
4. ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego, bhp i bezpieczeństwa
informacji,
5. ciągłe doskonalenie metod technologicznych oraz rozwiązań technicznych, w tym modernizacja infrastruktury
z uwzględnieniem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu oddziaływań na środowisko naturalne
i bezpieczeństwo informacji,
6. zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, w tym proekologiczna gospodarka odpadami, zapewniająca
odpowiednie segregowanie oraz osiągniecie zakładanych efektów środowiskowych,
7. zapobieganie wypadkom przy pracy, incydentom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym oraz
dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom
i dolegliwościom zdrowotnym,
8. prowadzenie działań ukierunkowanych na eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy,
9. zapewnienie aktywnego współudziału i konsultacji z pracownikami w obszarze BHP w działaniach na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy,
10. wprowadzenie zasady ochrony pracowników przed represjami w związku ze zgłaszanymi incydentami, zagrożeniami,
ryzykami i szansami oraz propozycjami poprawy warunków BHP,
11. ochronę informacji gwarantującej bezpieczeństwo podczas realizacji procesów biznesowych i zapewnienie integralnej
informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju spółki,
12. realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych oraz
prowadzenie cyklicznej identyfikacji ryzyka i szans związanego z funkcjonującymi procesami, bezpieczeństwem
przetwarzanych informacji, zarządzanie ryzykiem i wdrażanie planów reakcji na zidentyfikowane ryzyko,
13. właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
14. monitorowanie skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty w obszarze
bezpieczeństwa informacji,
15. systematyczne uzupełnianie i doskonalenie wiedzy pracowników, podnoszenie kwalifikacji, uświadamianie pracownikom
wymagań Klientów, innych stron zainteresowanych działalnością PLASMET, wymagań prawnych i bezpieczeństwa
informacji oraz znaczenia spełniania przez nich tych wymagań, a także roli personelu w tym zakresie,
16. zaangażowanie całego personelu na każdym poziomie organizacyjnym w działania doskonalące, poprzez stosowanie
skutecznych metod motywowania personelu do działań na rzecz poprawy jakości, poprawy bezpieczeństwa pracy,
ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa informacji.
Prezes Firmy PLASMET zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej Polityki.
Postanowienia niniejszej Polityki Jakości, Ochrony Środowiska Naturalnego, BHP i Bezpieczeństwa Informacji realizują wszyscy pracownicy
przedsiębiorstwa stosownie do swoich zakresów obowiązków.

 

Widzino, dnia 30.06.2021 r.
Prezes Firmy PLASMET
Jan Czechowicz