Polityka firmy

Nadrzędnym celem polityki firmy PLASMET jest utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku firm przodujących w produkcji podzespołów i detali z metalu dla przemysłu motoryzacyjnego przy ciągłym dążeniu do pełnej satysfakcji Klientów, dbaniu o bezpieczeństwo informacji przetwarzanych informacji związanych z wytwarzanymi wyrobami oraz równoczesnej trosce o ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwo pracowników.

Polityka ta urzeczywistniana jest przez realizację następujących celów strategicznych:

 1. zaspokajanie wszystkich potrzeb i oczekiwań, w tym specyficznych wymagań, naszych Klientów oraz innych stron zainteresowanych
  pod względem jakości i terminowości dostaw, bezpieczeństwa informacji, stałe doskonalenie procesów i jakości wyrobów
  przy optymalizacji kosztów,
 2. prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i innymi wymaganiami dotyczącymi: aspektów środowiskowych firmy,
  produkowanych wyrobów, stosowanych zasobów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji związanych
  z realizowanymi procesami biznesowymi.
 3. ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bhp i bezpieczeństwa informacji
  oraz jego procesów poprzez wykorzystywanie – do planowania celów jakościowych, środowiskowych, bhp i bezpieczeństwa
  informacji spójnych z tą polityką – wyników systematycznego monitorowania zmian w ustalonym kontekście organizacji
  oraz jego wpływu na jakość środowisko i bezpieczeństwo informacji, w otoczeniu firmy, zmieniających się wymagań stron
  zainteresowanych działalnością firmy, nadzorowania procesów zlecanych na zewnątrz, monitorowania wewnętrznych procesów
  i wyrobów, analizę wyników i osiągnięć,
 4. ciągłe doskonalenie metod technologicznych oraz rozwiązań technicznych, w tym modernizacja infrastruktury z uwzględnieniem
  poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu oddziaływań na środowisko naturalne i bezpieczeństwo informacji,
 5. realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych oraz prowadzenie
  cyklicznej identyfikacji ryzyka i szans związanego z funkcjonującymi procesami, bezpieczeństwem przetwarzanych informacji,
  zarządzanie ryzykiem i wdrażanie planów reakcji na zidentyfikowane ryzyko,
 6. właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
 7. monitorowanie skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 8. zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, w tym proekologiczna gospodarka odpadami zapewniająca odpowiednie
  segregowanie oraz osiągniecie zakładanych efektów środowiskowych,
 9. zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz dążenie do stałej poprawy
  stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. systematyczne uzupełnianie i doskonalenie wiedzy pracowników, podnoszenie kwalifikacji, uświadamianie pracownikom wymagań
  bezpieczeństwa informacji, Klientów, innych stron zainteresowanych działalnością PLASMET i wymagań prawnych oraz
  znaczenia spełniania przez nich tych wymagań, a także roli personelu w tym zakresie,
 11. ochronę informacji gwarantującej bezpieczeństwo podczas realizacji procesów biznesowych i zapewnienie integralnej informacji
  do bieżącego funkcjonowania i rozwoju spółki,
 12. zaangażowanie całego personelu na każdym poziomie organizacyjnym w działania doskonalące poprzez stosowanie skutecznych metod
  motywowania personelu do działań na rzecz poprawy jakości, poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska naturalnego
  oraz bezpieczeństwa informacji.

Prezes Firmy PLASMET zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.
Postanowienia niniejszej polityki jakości, ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa informacji realizują wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa stosownie do swoich zakresów obowiązków.

Widzino, dnia 31.07.2017 r.
Prezes Firmy PLASMET
Jan Czechowicz